Kesimpulan Assignment Titash

7.0 KesimpulanDalam kajian ini, kita telah memahami tentang pantang larang yang diamalkansemasa Tahun Baru Cina oleh masyarakat Cina. Melalui kajian ini, kita juga dapatmengenal pasti bahawa semua peringkat umur tanpa kira jantina mereka masihmengamalkan pantang larang semasa Tahun Baru Cina walaupun masyarakat Cinamempunyai banyak pantang larang semasa Tahun Baru Cina. Di samping itu, kepentingan mengamalkan pantang larang semasa Tahun BuruCina adalah mendidik generasi muda supaya mereka boleh dapat menghargai nilai-nilai yang sempurna dalam kehidupannya.17Pantang larang pun boleh mendisiplinkanmasyarakat apa yang boleh dan tidak boleh buat semasa Tahun Baru Cina. Selama-lamanya, pantang larang semasa Tahun Baru Cina sudah menjadi satu amalan dalamkehidupan hari ini.18Selain itu, terdapat beberapa kesan negatif terhadap pantang larang semasaTahun Baru Cina yang disebabkan oleh perkembangan teknologi. Teknologi padamasa kini adalah sangat maju seperti telefon pintar dan kompueter, menyebabkangenerasi muda masa kini kurang melibatkan diri dalam menyambut Tahun Baru Cinabersama kepada kelurga sendiri. Daripada itu, pantang larang semasa Tahun BaruCina tidak dapat diwarisi secara turun-menurun. Hal ini boleh menghilangkankeistemawaan kaum diri sendiri. Akhirnya, pantang larang semasa Tahun Baru Cina merupakan kebudayaanmasyarakat Cina yang sepatutnya diturunkan dari generasi ke generasi. Walaupunkebanyakan generasi sekarang mengikut perkembangan arus pemodenan, ibu bapaseharusnya mendidik anak-anak mereka tentang keistemaewaan pantang larang sejakkecil. Ibu bapa boleh meluangkan masa untuk menjelaskan macam manamengamalkan pantang larang semasa Tahun Baru Cina dari semasa ke semasa. Bakkata pepatah “biar mati anak, jangan mati adat.”1917Cheng Yueh Ming, 201018BuNal, 200719Cheng Yueh Ming, 201025

1.0 PENDAHULUAN1.1 PenghargaanDalam ruangan ini, kami mengambil kesempatan untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah membantu kamidalam menghasilkan kajian ini.Terlebih dahulu, kami hendak berterima kasih kepada pensyarah kami, PuanMuniroh bt Salleh yang telah memberi sedikit maklumat serta menghuraikan tentangtajuk yang dikaji. Beliau telah meruangkan masanya untuk menunjuk ajar danmembimbing kami semasa menjalankan kajian ini. Tidak dilupakan juga bantuan dankerjasama rakan-rakan sekelas. Ketika kami menghadapi masalah, mereka telah memberipandangan mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut.Sekalung budi penghargaan kepada ahli-ahli kumpulan iaitu Woon Kean Keng,Chow Pei Yee, Eu Kian Sang, Loh Jichin, Alicia Marie a/p Jude Mangalam, Tey Ee Ern,Wynnona Wee Ching Woon, dan Theerthana a/p Baskaran. Kami telah bekerjasama untukmelengkapkan keja kursus ini dalam masa yang ditetapkan. Oleh sebab sumbangan dantenaga kerja semua ahlilah kami dapat menyelesaikannya sebelum tarikh akhirnya. Akhirsekali, kita amat berterima kasih kepada UTAR kerana memberi kami kerja kursus inisebagai peluang untuk memahami mata pelajaran ini dengan lebih mendalam.Sebelum mengundur diri, kami ingin mendeklamasikan serangkap pantun sebagaipenghargaan dan rakaman terima kasih kepada semua pihak yang telah menghulurkanbantuan dan menjadi sumber motivasi kami dalam menyempurnakan kajian kami. Page 1of 28

0 thoughts on “Kesimpulan Assignment Titash

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *